ޚަބަރުސިޔާސީ

ހުޅުމާލޭ ބިމުން ޕާޓީ މީހުންނަށް އެޗްޑީސީއިން ފުރުސަތު ހޯދައިދޭގޮތް ބަލާނަން: ޝުޖާއު

ހުޅުމާލޭ ބިމުން ޕާޓީ މީހުންނަށް ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ފުރުސަތު ހޯދައިދޭގޮތް ބަލާނެކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅޫމާލޭގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝުޖާއު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގެ ބިމުން ޕާޓީ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް އުސޫލްތަކާއި ހިލާފަށް ބިމާއި، އިމާރާތް ތަކުން ދޭ ފުރުސަތުތައް ބަލާނެ ކަމުގައެވެ.

”ޕްރޮސެސް ހިންގާފައިވަނީ އުސޫލުން ބޭރުން ނަމަ، އެ އެގްރީމެންޓެއް ބާތިލްވާނެ. އެޗްޑީސީއިން މިކަންކަމުގައި އަމަލު ކުރާގޮތުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ.“ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެރަށުގެ ބިމުން އިސްކަންދެވޭނެ ތަރުތީބެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ އެވެ.

އެ ޓުވީޓަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންގެ މީހަކު ކޮށްފައިވާ ރިޕްލައިގައިވާގޮތުން ހުޅުމާލޭގަ އުޅޭ ބިންވެރިންނާއި، ފްލެޓްވެރިން ގެ 90 އިންސައްތަ އަކީ މިހާތަނަށްވެސް އުސޫލުން ބޭރުން ބިންތަކާ ފްލެޓްތައް ލިބިގެން ގަނެގެން އުޅޭ މީހުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button