ޚަބަރުމުނިފޫހިފިލުވުން

ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންފްލުއެންސަރ ޝިއުފާ ބުރުގާ ނަގައިފި

ޓިކްޓޮކްގައި ޝިއުގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ދިވެހި ސެލެބްރިޓީ ޝިއުފާ އޭނާގެ ބުރުގާ ނަގައިފި އެވެ.

ޝިއުފާއަކީ ޓިކްޓޮކް އަދި އިންސްޓަގްރާމްގައި ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯކުރާ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންފްލުއެންސަރެކެވެ.

ޝިއުފާ އަކީ މުސްލިމް އަންހެނުން މަޑުމައިތިރިކަމާއި ސިއްރުކަމުގެ ނިޝާނެއްގެ ގޮތުގައި އަޅައިގެން އުޅޭ ދީނީ ހެދުމުގެ ބައެއް ކަމަށްވާ ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅުނު މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ދާދި ފަހުން ޓިކްޓޮކްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި އޭނާ ބުރުގާ ނެގިކަން ހާމަވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަހުސްތަކާއި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިފައިވާއިރު، މަދު ފަރާތްތަކުން ޝިއުފާގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރާއިރު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ދވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބުރުގާ އެޅުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، ބުރުގާ އެޅުން ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމުގެ އިހްތިޔާރު ޝިއުފާއަށް ލިބިގެންނުވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާންމުފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އިންފުލެއެންސާއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ފޮލޯވަރުންނަށް ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް ދެއްކުމަކީ ޝިއުފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ޒުވާން އަންހެން ކުދިން ކަމަށެވެ.

ޝިއުފާ ގެ ބޮޑު ފޮލޯވިންއާއި އެންޑޯސްމަންޓް ޑީލްތަކާ އެކު އޭނާގެ ބުރުގާ ނަގަން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ސެލެބްރިޓީންގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުއަށް ކުރާ ނޭދެވޭ ނުފޫޒާ މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ.

އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ބެލުމެއް ނެތި ޝިއުފާ އޭނާގެ ބުރުގާ ނަގަން ނިންމުމުން ދީނީ އައިޑެންޓިޓީ އާއި ފަރުދީ އިޚްތިޔާރުގެ ވާހަކަތައް ހޫނުވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ.

މިއީ ސެލެބްރިޓީން އެމީހުންގެ ފޮލޯވަރުންގެ ޚިޔާލާއި ވިސްނުން ބައްޓަންކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ބާރެއްގެ ހަނދާން އާކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button