އެންމެ ފަސް

  ޚަބަރު
  އޭޕްރިލް 9, 2024 | 3:59 ޕމ

  އުމްރާ ދަތުރާއެކު އަގުހުރި އިނާމްތައް ލިބޭ މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް މިއަދު

  ކައްކާފަ އުމްރާއަށް ދެވޭ މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އަގުހުރި އިނާމްތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.…
  ޚަބަރު
  އޭޕްރިލް 8, 2024 | 4:23 ޕމ

  ރައީސްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އީދު އަލި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން ކުރެވުމަކީ ލިބުނު ފަހުރެއް: ފަހުމީ

  ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ދިއްލުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއެކު…
  ޚަބަރު
  އޭޕްރިލް 6, 2024 | 12:48 ޕމ

  ކުރީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުނު ސަބަބާއި އެކަންކަން މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރައީސް ދެއްވައިފި

  ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ނިމުނު އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާއ،ި…
  ޚަބަރު
  އޭޕްރިލް 6, 2024 | 12:25 ޕމ

  މިސްކިތް ތެރޭ ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައިގައި ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: މިނިސްޓަރު

  އއ. ރަސްދޫ މިސްކިތެއް ތެރޭގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލީ…
  ޚަބަރު
  އޭޕްރިލް 6, 2024 | 12:12 ޕމ

  ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ އީދު ސަލާން މުލިއާގޭގަ!

  މި އަހަރުގެ ފިޠުރުޢީދު ދުވަހު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި، އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، ޢީދު ސަލާން…
  ޚަބަރު
  އޭޕްރިލް 2, 2024 | 12:41 އމ

  ރައްޔިތުންގެ ބާރުން އިހުތިޔާރުކުރީ ރައީސް މުއިއްޒު، އެ ބާރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ ހޯދަންޖެހޭ: އިއްބެ

  ރައްޔިތުންނަށް ގާނުނު އަސާސީން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ބާރަކީ އެމީހުންގެ މައްޗަށް ވެރިިކަން ކުރާނީ ކާކުތޯ ނިންމުމުގެ އިހުތިޔާރު…
  ޚަބަރު
  މާރޗް 31, 2024 | 4:23 ޕމ

  ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ޒުވާނުންގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްތަކުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

  މަނީ ޓްރާންސްފާ ޕްލެޓްފޯމުތަކާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓުއް ހިމެނޭހެން، ކުރިން ބްލޮކް ކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މާޗަންޓުން އަންބްލޮކްކޮށް، ޒުވާނުންނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި…
  ޚަބަރު
  މާރޗް 28, 2024 | 3:41 ޕމ

  ސްޓެލްކޯއިން ހައްޖާއި އުމްރާއަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން ހޮވައިފި

  ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ މުވައްޒަފުން ހޮވައިފިއެވެ. އުމްރާއަށް ދާނެ މުވައްޒަފުން…
  ޚަބަރު
  މާރޗް 28, 2024 | 3:00 ޕމ

  ސިޓީތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ޕާސްޕޯޓް ހެދޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ

  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ޕާސްޕޯޓާއި އައިޑީ ކާޑު ހެދޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވައިފި އެވެ. ރައީސްގެ…
  ޚަބަރު
  މާރޗް 25, 2024 | 11:17 އމ

  ސްޓެލްކޯއިން މަހިބަދޫގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

  ސްޓެލްކޯއިން މަހިބަދޫއަށް ދެމުންގެންދާ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން އެކުންފުނީގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް…

  މަގްބޫލް ހަބަރު

  ރިޕޯޓް

  ކޮލަމް

  ދުނިޔެ

  މުނިފޫހިފިލުވުން

  ކުޅިވަރު

  Back to top button