އެންމެ ފަސް

  ޚަބަރު
  މާރޗް 16, 2023 | 11:27 ޕމ

  ނޫސްވެރިޔާ ޖުމާން އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް ހައްޔަރުކޮށްފި

  ޖަލަށް ލާފައިވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން…
  ޚަބަރު
  މާރޗް 16, 2023 | 5:06 ޕމ

  ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފީ ދައުވާ އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހަޅައިފި

  ޖަލަށް ލާފައިވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އިސްލާހަށްފަހު އަލުން…
  ޚަބަރު
  މާރޗް 16, 2023 | 3:11 ޕމ

  ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މޫސާ އަލީ ޖަލީލުގެ މައްޗަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭސީސީއިން ޕީޖީއަށް ހުށަހަޅައިފި

  ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މޫސާ އަލީ ޖަލީލުގެ މައްޗަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން…
  ޚަބަރު
  މާރޗް 16, 2023 | 2:19 ޕމ

  މަގުމަތީ ހަރަކާތަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަވަން ރައީސް ނަޝީދު ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްވައިފި

  މަގުމަތީ ހަރަކާތަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމުގެ…
  ޚަބަރު
  މާރޗް 15, 2023 | 5:44 ޕމ

  ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދީފި

  ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ރަޝީދު މަގާމުން…
  ޚަބަރު
  މާރޗް 15, 2023 | 5:41 ޕމ

  ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމާއެކު ޖޭޕީން ކޯލިޝަން ހެދުމަށް އެދުނު ސަމީރު އެ ޕާޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހިމަށް ތާއީދުކުރައްވައި، އެމްޑީޕީއާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވި، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަދި…
  ޚަބަރު
  މާރޗް 14, 2023 | 9:48 ޕމ

  ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ނުހާއަށް ފުރައްސާރައާއި އަނިޔާތަކެއް

  ޖަލަށް ލާފައިވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި ރޭ…
  ޚަބަރު
  މާރޗް 14, 2023 | 9:40 ޕމ

  ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާދަކުރާނެކަމަށް ނިންމައިފި

  ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީކަމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އިއްޔެ…
  ޚަބަރު
  މާރޗް 14, 2023 | 2:36 ޕމ

  ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލް އާސިފް ހިމެނޭގޮތަށް ރޭގެ މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރު ކުރި 12 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

  ޖަލަށް ލާފައިވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ރާއްޖޭގެ…

  މަގްބޫލް ހަބަރު

  ރިޕޯޓް

  ކޮލަމް

  ދުނިޔެ

  މުނިފޫހިފިލުވުން

  ކުޅިވަރު

  Back to top button