އެންމެ ފަސް

  ޚަބަރު
  ޖުލައި 23, 2024 | 12:02 ޕމ

  މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސް ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާނެ

  މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނީ…
  ޚަބަރު
  ޖުލައި 22, 2024 | 2:58 ޕމ

  ސީއެޗްއެސްއީގެ މިއަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

  ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން (ސީ.އެޗް.އެސް.އީ)ގެ މިއަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ސާޖިދާ މުޙައްމަދު…
  ޚަބަރު
  ޖުލައި 22, 2024 | 1:48 ޕމ

  ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް ދިޔާނާ އައްޔަނު ކުރައްވައިފި

  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/8 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް…
  ޚަބަރު
  ޖުލައި 21, 2024 | 9:43 އމ

  އާޓިސްޓުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް 25 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސައިދޭނަން: ރައީސް

  މިއަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ބަޖެޓުން އާޓިސްޓުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް، ކަނޑައެޅޭ…
  ޚަބަރު
  ޖުލައި 20, 2024 | 10:01 ޕމ

  ނާއިޝް އާއި މާޒިލް: ކުރެހުމުގެ ހުނަރުގައި އަޑުގަދަ ދެ ޒުވާނުން!

  މޯލްޑިވިއަން އާޓިސްޓް ކޮމިއުނިޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ ”އަންވީލިންގ ވިޝަންސް“ އާޓްސް އެގްޒިބިޝަންގެ މިއަހަރުގެ ސީރީޒްގައި މާޒިލް މަމްދޫހުއާއި…
  ޚަބަރު
  ޖުލައި 17, 2024 | 4:23 ޕމ

  ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތަކީ މި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ އަގުބޮޑު މުބާރާތަށް ހަދާނަން: ރައީސް

  މި އަންނަ އަހަރުންފެށިގެން ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަކީ މި ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭއްވޭ، އިނާމުތައް އެންމެ…
  ޚަބަރު
  ޖުލައި 17, 2024 | 3:42 ޕމ

  މިފްކޯ ބޯޓުތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު މަސްވެރީންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް!

  މިފްކޯއަށް ކަޅުބިލަމަސް ގަންނަ އެކުންފުނީގެ ބޯޓުފަހަރުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު މަސްކިރުމުގައި މަސްވެރީންނަށް މިހާރު ދިމާވާ ބައެއް ތަކުލީފުތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް…
  ޚަބަރު
  ޖުލައި 12, 2024 | 10:07 އމ

  މޯލްޑިވްސް ހާފް މެރެތަންގައި މިފްކޯގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން!

  މޯލްޑިވްސް ހާފް މެރެތަން 2024 ގައި މިފްކޯގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ދުވުމާއި ކަސްރަތުގެ އެކި ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމު…
  ޚަބަރު
  ޖުލައި 5, 2024 | 8:32 ޕމ

  ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުގެތަކުގެ މެނޭޖަރުންނަށް ބޭއްވި މަހާސިންތާ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

  ”ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ފޯ ސްޓޭޝަން މެނޭޖާރސް“ ގެ ނަމުގައި ޖޫން 30 އިން ޖުލައި 4 އަކަށް ޖުމްލަ 5…
  ޚަބަރު
  ޖުލައި 2, 2024 | 9:41 އމ

  ސްޓެލްކޯއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް:؛ މިފަހަރު ވަގަށް ނަގަން ބުރިކޮށްލީ ޓްރާންސްފޯމަރެއްގެ ކޭބަލެއް!

  މާލޭގެ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު ކައިރީގައި ހުންނަ ސްޓެލްކޯގެ ސަބްސްޓޭޝަނެއްގެ ޓްރާންސްފޯމަރަށް ގުޅާފައިވާ މެއިން ކޭބަލްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު އެއް ކޭބަލް…

  މަގްބޫލް ހަބަރު

  ރިޕޯޓް

  ކޮލަމް

  ދުނިޔެ

  މުނިފޫހިފިލުވުން

  ކުޅިވަރު

  Back to top button