ޚަބަރުސިޔާސީ

އިންޑިއާ ހެކަރުންތަކެއް ޝަރުއީ ކޯޓެެއްގެ ވެބްސައިޓް ހެކް ކޮށް، ސަރުކާރަށް އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓު އިންޑިއާގެ ހެކަރުންގެ ޓީމަކުން ހެކް ކޮށްފިއެވެ.

ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓު ހެކް ކުރުމަށްފަހު އެމީހުން ވަނީ ”ބާރަތިޔާ ހެކަރުން“ ގެ ގޮތުގައި ތައާރަފު ވެފައެވެ.  އަދި އެމީހުންގެ ފުލް ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ގެނައީ، ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ މަލްޝާ ޝަރީފާއި މަރިޔަމް ޝިއުނާގެ އިތުރުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، ހަސަން ޒިހާން އިންޑިއާގެ ބޮޑުު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް މަލާމާތް ކޮށް، އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ކަމުގައެވެ. ޒިހާން މީގެ ކުރިން އެކަން ދޮގުކޮށްފައިވާއިރު، މަގާމުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ 3 ނައިބުން ކަމުގައިވާ ޝިއުނާ އާއި މަލްޝާގެ އިތުރުން މަހުޒޫމް މާޖިދެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި ލިޔެފައިވާގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ސަގާފަތާއި ދެކޮޅަށް އިހާނެތި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެމީހުނަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ރައީސް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ޝިއުނާ ފަދަ ބޭފުޅުން އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވުމުން ރާއްޖެ ނިކަމެތި ހާލަތަކަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މިންވަރު ހާމަވެގެންދާކަން އެ ޓީމުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސައިބަ ސްޕޭސްއަށް އަސަރު ކުރާނެ ފަދަ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގާބިލުކަން ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓު ހެކް ކުރި ނެޓްވޯކަށް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެޓީމުން ބުނީ، ރާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުން ހުއްޓާލުން ކަމުގައެވެ. އަދި އެކަން ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ ދިވެހި ދައުލަތަށް އިއާދަ ނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުން ދިނުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރިކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ހެކަރުން ވަނީ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button