ޚަބަރު

ކަނޑުން ބައެއް ވިއްކާލުމުން ރައީސަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލުމާ ގުޅިގެން ”ކަނޑު ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅު“ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙަށް އަރުވާ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މި އިއްތިހާދުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި އެމްއެންޕީ އަދި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ”ފިކުރެއްގެ ދިރުން“ ހަރަކާތް ހިމެނެއެވެ. އަދި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުވެސް މި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑުން ގެއްލުނު ސަރަހައްދު އަނބުރާ ހޯދަން މަޖިލީހަށް ގަރާރެއްވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ގަރާރު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރުއެވެ.

އެ ގަރާރުގައި ވަނީ، ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ މަސްވެރިކަމުން ކެއިންބުއިމާއި އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދަމުން އައި ބައެއް ކަމަށާއި އިގްތިސޯދީ ސަރަހައްދުން 200 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރަށް ނުކުމެވޭ ވަރަށް ބޮޑެތި އޮޑިދޯނިފަހަރު އުފައްދާފައިވާ ކަމަަށެވެ.

ނަމަވެސް އައްޑޫ ދެކުނުން އޮންނަ މަސްކަނޑުން 45،331 އަކަކިލޯމީޓަރު ރާއްޖެއަށް ގެއްލޭގޮތަށް އިޓްލޮސްއިން ނިންމިއިރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހި މަސްކަނޑުގެ ދިފާޢުގައި ނުނިކުންނަ ކަމަށް އެ ގަރާރުގައި ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ޗާގޯސް އައިލެންޑްސް އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އިން ކަނޑައަޅަން މޮރިޝަސް އިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީސް (އިޓްލޮސް) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ނިމުނީ ރާއްޖެއިން ވަކާލާތު ކުރި ގޮތަށެވެ.

އިޓްލޮސް އިން އެ މައްސަލައިގައި ހުކުމް އިއްވީ ފުށުއަރާ 200 ނޯޓިކަލް މޭލުގެ ސަރަހައްދު ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު އެއްވަރަކަށް ބެހުމަށެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން މަސްވެރިކަން ކުރާ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން 45،331 އަކަ ކިލޯ މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ގެއްލިގެން ގޮސްފައެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އާއްމުންވެސް އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.
އެގޮތުން ކަނޑު ބައި ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙު މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވެވި ކަމަށާއި، އިޓްލޮސްގައި މައްސަލަ ކުރިޔަށް ދިޔައިރު، މޮރިޝަސްގެ ވަކީލުން އެ ސިޓީއަށް ހަވާލާދީފައިވާ ކަމާއި، އެމަނިކުފާނު 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތެއް ނެންގިވަކުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިތުރު ކިޔާލުމަށް
Close
Back to top button