ޚަބަރު

ކަނޑުގެ ބައެއް ދޫކޮށްލީ ބިރިޔާނީ ކައިގެން: އުމަރު

ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވަނީ ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ އެހެން ޤައުމަކުން ކަމަށާއި، މިފަދައިން ކަނޑު ވިއްކާލީ ބޭރުގެ ޤައުމެއްގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުންކަމަށްވެސް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ކަނޑު ބޮޑު ބައެއް ދޫކޮށްލީ، ކޮން ޤައުމެއްގެ ނުފޫޒުންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑުން ބައެއް ދޫކޮށްލީ ބިރިޔާނީ ކައިގެން ކަން އެނގިވަޑައިންނަވާ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އުމަރުގެ ވާހަކައިގައި ޢިޝާރާތް ކުރައްވާފައިވަނީ މި މައްސަލައަށް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ނުފޫޒު އޮތް ކަމެވެ.

”ކަނޑުގެ ބައެއް ދޫކޮށްލީ ކޮން ބިރިޔާނީއެއް ކައިގެން ހެއްޔޭ؟ ކަނޑުގެ ބައެއް ދޫކޮށްލީ ބިރިޔާނީ ކައިގެންކަން އެނގޭ“ އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން މީގެކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް އުމަރު ވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ޚާއްސަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ދިވެހި ސަރުކާރުން ވިއްކާލުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.
އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމުގައި ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބައެއް ވިއްކާލިނަމަ އެބައި ގަތީ ކޮން ބައެއްތޯ އާއި ވިއްކާލީ ކޮން ބައެއްތޯ ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން އަބަދުވެސް ބުނަމުން އައީ ޗާގޯސްއަކީ މޮރީޝަސްގެ ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ޗާގޯސްއަކީ މޮރީޝަސްގެ ތަނެއްކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން މޮރީޝަސްއިން އިން ވަކިކުރަން އުޅޭނެކަން ވިސްނޭތީ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން އެ ސްޓޭންޑު ބަދަލުކުރީ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއާއިއެކު އުމަރު ވިދާޅުވީ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބައެއް ގަތީ މޮރީޝަސްއިން ނޫން ކަމަށާޢި މުޅި އެކަމުގެ ފަހަތުގައި އޮތީ އިންޑިއާކަމަށެވެ.
ރޭގެ ޖަލްސާގައި އުމަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލުމާ ގުޅިގެން އެދުވަހުގައި ސަރުކާރުގެ ވެރިން ނުކުމެވަޑައިގެން އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކު ގައިގައި ބައްދައި މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ، ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ބައެއް ލިބުނުކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިންގެ އަތުން 44 ހާސް އަކަ ކިލޯމީޓަރު ގެއްލިގެން ދިއުން ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން ފޯޅަވަހި ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ނެގުމަށް އެތަނުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން އުމަރު ވަނީ ޤައުމެއްގެ ވެރިކަމަށް ފުށްގަނޑެއްހެން މޮޑެވޭ ވެރިން އައުމުން ބާރުގަދަ ޤައުމުތަކުން އެވެރިން މޮޑޭނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކާއި މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ބަޔާންކޮށްދެއްވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާސިރުގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ވެރިޔަކު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދެއް ދޫކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ވެރިކަމެއް އޮތް ނަމަވެސް ނިކުންނާނީ އެއް ނަތީޖާއެއްކަމަށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަށް ރައްދުދެއްވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސުންކުރެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ޗާގޮސްއަކީ އަދި އެތަނާއި ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކީ މޮރިޝަސްގެ ސަރަހައްދެއްކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އުމަރު ވިދާޅުވީ ދިވެހިންގެ އަތުން ގެއްލުނު ކަނޑު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހޯދާނެ ކަމަށާއި، އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙުގެ ސިޓީ ބާޠިލް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button