ޚަބަރުސިޔާސީ

ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ކެރޭންގެ ބޫމްވަނީ ފެއިލް ވެފަ: ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވިލިމާލެ ކައިރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ޖެކްއަޕް ޕްލެޓްފޯރމްގައި ބަހައްޓާފައިވާ މޯބައިލް ކެރޭންއަކުން ޕައިލިންގް މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މެޓީރިއަލް އުފުލަނިކޮށް ކްރޭންގެ ބޫމް ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަދި އިތުރު އިކުއިޕްމަންޓަކަށްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުފެވެއެވެ. އަދި ކްރޭންގެ ބޫމްވަނީ ޖެކްއަޕް ޕްލެޓްފޯރމް މަތިން މިހާރު ނެގިފައިކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން މި މަޝްރޫއުގެ ޝެޑިއުލްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމަށެވެ. އަދި މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަސްލު އޮޅޭގޮތަށް ހަބަރު ފަތުރަމުން ގެންދާކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، ކެރޭނުގެ ބޫމް އެ އީ އިންޗި ހަމަނުވާ ވަސަރެއް، ”ކެރޭންގެ ބޫމްވަނީ ފެއިލްވެފަ“ ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ކެރޭންގެ ބޫމްވަނީ ކަނޑަށް ވެއްޓިފަ މިހެން ލިޔުން އައުލާކަން ބޮޑުކަމަށް ބައެއް ރައްޔިތުން މިނިސްޓްރީގެ ޓްވީޓްގެ ކޮމަންޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button