ޚަބަރު

ނަމާދު ކުރާއިރު އަޑުގަދަވެގެން އުނދަގޫވާ ބަޔަކު އެއަޑު ނީވޭ ހިސާބަކަށް ދޭ: މޮސްޓާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަމާދު ކުރާއިރު އަޑުގަދަވެގެން އުނދަގޫވާނަމަ އެބަޔަކު އެ އަޑު ނިވޭހިސާބަކަށް ދިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު (މޮސްޓާ) ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

މޮސްޓާ މިފަދައިން ގޮވާލައްވާފައި މިވަނީ ނަމާދުކުރާ އަޑު މިސްކިތްތަކުން ބޭރަށް ނީވޭ ގޮތަށް ނަމާދު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިމާމުންނަށް އަންގައިފާކަމަށް މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މޮސްޓާ ވިދާޅުވީ މިއީ ހަގީގަތެއް ނަމަ މިކަމާ ދެކޮޅަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވަގުތުން އިހުތިޖާޖު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަމާދު ކުރާއިރު އަޑުގަދަވެގެން އުނދަގޫވާނަމަ އެބަޔަކު އެ އަޑު ނިވޭހިސާބަކަށް ދިއުމަށް މޮސްޓާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މިއާއިއެކު މޮސްޓާ ވިދާޅުވީ ނާދުކުރާ އަޑުގަދަވެ ޝަކުވާކުރި މީހުން ރުއްސަން މިސްކިތްތަކުން އަޑު މަޑުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ އިސްލާމީ ގައުމެއް ކަމަށެވެ.

ނަމާދު ކުރާއިރު އަޑުމަޑުކުރުމަށް އިމާމުންނަށް އެންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން  ދިޔަރެސްނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓާޖެނެރަލް އަބްދުލްއަޒީޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރާ އަޑުގަދަވެގެން ޝަކުވާ ލިބޭތީ ނަމާދުކުރާ އަޑު ލައުޑް ސްޕީކަރުން ނުޖެއްސުމަށް ކައުންސިލްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރި ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި މިސްކިތްތަކުން ބަންގި ގޮވާއަޑު މަޑު ކުރުމާއި، ނަމާދުކުރާ އަޑު މަޑުކުރުންފަދަ ކަންކަން މީގެކުރިންވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

5 Comments

  1. އަހަރެންވެސް ދެކުނިންކިހާކުރިޔެއްކަމެންނޭގެ ދީނީކޮއްމެ ެެސްފޮތަކުން ނަމާދުކުރާ މީހުން މިއުޑުގެދަށުން ފެއްސޭށޭކިޔާފަ ާާވާ އެއްޗެއް އުޑުގެދަށުންދާނީކޮންތާކަންބަ ކޮންމެވެސްރަގަޅުއިލްމު ެެރިއަކުނޫހަކަންމިާހ ަަކާލާދިނިއޔާަރ ަަށްރަގަޅު يارب ނަމާދުގެއަޑާ ބައްގީގެއަޑުނީ ޭދ ުުވަހ ެއާންމުންަރ ުުނުކުރައްވާންދެއަޅުގަޑަކީބަންގީގެއަޑަށާނަމާދުހުކުރުކުރާއަޑަށްއިންތިޒާރުކުރާމިހެން އަޑުނީވެއްޔާ ނަމާދަށްދާމީހުން ެސ ްްްްމަދުވ ާާާނެދެރައީސުންނަކީވެސްއެއްކަހަލަދެރައީސުން ވ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button