ޚަބަރުސިޔާސީ

މަންޑޭގެ ރައްދު މޫކޭއަށް: ހޮޅިއަށް ގޮވާއިރު، އަމީނީ މަގެއް ނުނިއްމުނެއްނު، މުއިއްޒު އާއެއްކޮށް އެނބުރި މި އަންނަނީ ތިމަގުވެސް ނިންމަން!

ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް މުހާތަބުކޮށް ”ހޮޅިނޫންގޮތެއް“ ހޯދަން ޖެހޭކަމަށް ރޯޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލި މަނިކު (މޫކޭ) ވިދާޅުވެ ޓުވީޓު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކުންފުނީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެޑްވައިޒަރު އަހުމަދު މަމްދޫހު (މަންޑޭ)، މޫކޭއަށް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

މޫކޭގެ ޓުވީޓު، ކުއޯޓު ކުރައްވައި، މަންޑޭ ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނޭގޭ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުގައި ރައްޔިތުން ގޮތް ނިންމައިފި ކަމަށާއި، މާތް ރަސްކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން އެއްވަނަ ހޯއްދަވާނީ ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ކެނޑިޑޭޓް ޑރ.މުއިއްޒު ކަމުގައެވެ.

”އެކުވެރި މޫކޭ އަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ ތިޔަބޭފުޅާއަކަށް އަމީނީ މަގެއް ނުނިމުނޭ. ނުވެސް ނިންމޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަނީ އަމީނީ މަގު ނިންމަން إن شاء الله. އަދިވެސް ތިކަން ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް.“ މަންޑޭ ވިދާޅުވިއެވެ.
މަންޑޭ އަކީ މީގެ ކުރިންވެސް އާރުޑީސީގެ ތިޖޫރީތ ތިން ފަހަރު މަތިން ފަޅާލި މައްސަލައިގައިވެސް މޫކޭއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އަމީނީ މަގު ހެދުމުގައި ބޮޑު އަގު ނަގައިގެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އެ މަޝްރޫއު ހިންގާ މައްސަލައިގައިވެސް އޭނާ ވަނީ މޫކޭއަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button