ޚަބަރު

ކުމުންދޫގައި އެމްޑީޕީ އާންމު މެމްބަރުން ރައީސް އިބްރާހިމް ވައުދު ނުފުއްދަވާ މައްސަލައިގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ހދ.ކުމުންދޫގެ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ދާއިރާގެ މެމްބަރުން ކުމުންދޫގައި ދާދި ފަހުން ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާ ދެކޮޅަށް ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ފުއްދައި ނުދެއްވައި، ކުމުންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާތީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ރައީސް އިބުރާހިމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ކުރިއަށް އޮތް ސަރުކާރުގައި ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރެއް ކަމަށްވާ ޝައިޚް އިމްރާނެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހައްލެއް ނުދެއްވައި، އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ފުއްދައި ނުދެއްވާކަމަށެވެ. އެބޭފުޅުންގެ ބުނީ ރައީސް އިބްރާހިމް ވައުދު ނުފެއްދަންނާމުން ވޯޓު ނުދޭނަކަމަށެވެ.

މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ބައިވެރިން ވަނީ ހދ. ކުމުންދޫ އަކީ ޝައިޚް އިމްރާނަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިކަމުން އަލިއަޅުވާލަނީ ރައީސް އިބްރާހިމްގެ މައްޗަށް ޝެއިޚް އިމްރާންގެ އޮތް ކަމަށް ބުނާ ނުފޫޒާއި ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތަކެވެ. ޝެއިޚް އިމްރާނަކީ ރައީސް އިބްރާހިމްގެ ކުރިއަށް އޮތް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރެއް ކަމަށާއި، މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ސުވާލު އުފައްދަނީ އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަސަރުކުރާ ނިންމުންތަކާއި ސިޔާސަތުތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވާ މިންވަރާ މެދު ކަމަށެވެ. ނުފޫޒުގެ ތުހުމަތުތަކުން ރައީސް އިބްރާހިމްގެ ނިންމުންތައް ނިންމަނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީގެ މަސްލަހަތަށް މަގުދައްކައިދޭކަން ޔަގީންކަން ދޭންޖެހޭކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ.

ހދ. ކުމުންދޫ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ލަފާ ދެއްވަނީ އަމިއްލަ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ރައީސް އިބްރާހިމްއަށް ތާއީދު ކުޑަވަމުން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މި ޝަކުވާތަކާއި ޝައްކުތަކަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ހައްލެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ، ރައީސް އިބްރާހިމްގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ބޮޑުތަނުން ވަކިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button