ޚަބަރުސިޔާސީ

ކުރީގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރު ސަމަދަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައިގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރީގައި ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ.

https://twitter.com/progresspartymv/status/1626992427302293504?s=61&t=-p27zHMjdsmMtcjQbD44NQ

މި މުޒާހަރާތައް ފެށުނީ ދާދި ފަހުން އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށް ރާއްޖެ ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ގެއްލުނު ކުރީގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރަކާ މެދު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އިހާނެތިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމުންނެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމުގެ ތާރީޚެއް އޮތް ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިސަރުންނަށް ”ފިނދަނަ“ އޭ ކިޔުއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވެސް ދަނީ ސަރުކާރުން މުޅިން ވެސް ކަންކަން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މުޒާހަރާގެ ސުލްހަވެރި ސިފަ އޮތް ނަމަވެސް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެސަރަހައްދަށް ފޮނުވައި، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ހައްޔަރުކުރިއެވެ. ސަބަބެއް ނެތި އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް، މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިނުވާ މީހުން ވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

މި މުޒާހަރާގައި ޗެނަލް 13ގެ ނޫސްވެރިއަކަށް ވެސް ފުލުހަކު ހަމަލާދީ މީޑިއާއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅޭ އަނިޔާވެރި ޓެކްޓިކްސް އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ހާދިސާއަކީ ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ އަނިޔާވެރި ހަރަކާތުގެ އިތުރު މިސާލެއް ކަމަށް އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ދެކެ އެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button