ޚަބަރުދުނިޔެ

ހިންދޫ ނޭޝަނަލިސްޓުން ދެ މުސްލިމަކު ހިތާމަވެރި ގޮތަކަށް ވަގަށް ނަގައި އަންދާލައިފި

ހިންދޫ ނޭޝަނަލިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ބަޖްރަންގް ދާލްގެ ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ މޮނޫ މަނޭސަރު ޖުނައިދާއި ނަސީރު ކިޔާ 2 މުސްލިމުން ވަގަށް ނަގައި އަންދާލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފަޅާއަރައިފިއެވެ.

މި ޖަރީމާގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް އާއިލާއިން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ.

ނަފްރަތުގެ ކުށްތަކަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ނުވަތަ ވަކި މީހަކާ މެދު ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދައި، ނުތަނަވަސްކަން އުފައްދައި ގެންގުޅޭ ޖިނާއީ އަމަލުތަކެވެ. އިންޑިއާގައި މިފަދަ ޖަރީމާތަކަކީ ދީނީ، ނަސްލީ ނުވަތަ ސަގާފީ ތަފާތުތަކުގެ ސަބަބުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކަކަށް ވާއިރު، ޖިސްމާނީ އަނިޔާއިން ފެށިގެން ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދިނުން ފަދަ ކުށްތައް ހިމެނެއެވެ. މި ޖަރީމާތަކުގެ އަމާޒަކީ މުސްލިމުންނާއި ކްރިސްޓިއަނުންނާއި ދަލިތު (ކުރިން ”އަންޓަޗަބަލްސް“ ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ) ހިމެނޭ މައިނޯރިޓީ ކޮމިއުނިޓީތަކުގެ މީހުންނެވެ.

އިންޑިއާގައި ނަފްރަތުގެ ކުށްތައް އިތުރުވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އޭގެ އަސަރު ކުރުމުގެ އިތުރުން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަހަމަކަމާއި އަދުލު އިންސާފުގެ އުސޫލުތަކަށް ވެސް ބުރޫ އަރާ ކަމަށެވެ. ނަފްރަތުގެ ކުށްތައް އިތުރުވެފައި ވަނީ ހިންދޫ ގައުމިއްޔަތުގެ ނުފޫޒު އިތުރުވެ، އިންޑިއާއާ މެދު ހިންދޫންގެ ވިސްނުން ކުރިއަރުވައި ދީނީ އަދި ނަސްލީ މައިނޯރިޓީތައް ނިކަމެތިކޮށް ބިރުދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ އެވެ.

ނަފްރަތުގެ ކުށްތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑެވެ. ޖުނައިދާއި ނަސީރުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކުގެ ސަބަބުން ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގެ އިންސާފުވެރިކަމާއި މައިނޯރިޓީ މުޖުތަމައުތަކަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ ގާބިލުކަމާ މެދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ. ފުލުހުންގެ އަމަލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ، ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ބެކްގްރައުންޑަކަށް ބެލުމެއް ނެތި، ނަފްރަތުގެ ކުށްތަކުން ސަލާމަތްވެ، އިންސާފު ހޯދުމުގެ ގާބިލުކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

އިންޑިއާގައި ނަފްރަތުގެ ކުށްތައް އިތުރުވުމަކީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަން ޖެހޭ ހިތްދަތި ޓްރެންޑެކެވެ.
.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިތުރު ކިޔާލުމަށް
Close
Back to top button