ޚަބަރުސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނިކުތް ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިދިޔަ ހަފްތާގައި އައްޑުއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް އޭނާ އެތަނަށް ދިޔަ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފިއެވެ

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފެނަކައިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ވަނީ އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ދީދީ އެވެ. އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ފެނަކައިގައެވެ. އަދި އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ސީދާ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެކަން އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކަން ހާމަކުރެއްވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރެެވެ. އާދަމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މުހައްމަދު ސަސްޕެންޑް ކުރީ ރައީސް ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިއުމުން ކަމުގައެވެ.

”ރައީސް ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ނިކުތް މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ބީރައްޓެހި ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް. ސަރުކާރު ބަލިކަށިވެ ގޮތް ހުސްވެއްޖެކަމުގެ ހެއްކެއް. ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުންދޭ ނުހައްގު އަނިޔާއެއް. ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި އިންސާފު ހޯދައި ދޭނަން.“ އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ނުވަތަ ކުލަޔަކަށް ނުބައްލަވައި ވަޒީފާގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކޮށްދިނުމާއި ވަޒީފާގެ ބިރު ނައްތާލުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button