ޚަބަރު

10 މަސް ވީއިރުވެސް އަރަބިއްޔާ އައު އިމާރާތުގެ ބިންގާ ނޭޅޭ!

10 މަސް ވީއިރުވެސް އަރަބިއްޔާ އައު އިމާރާތުގެ ބިންގާ ނޭޅޭ ކަމުގައި އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން ބުނެފިއެވެ.
އަރަބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރިންގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ތާރީހު މިދަނީ އިޔާދަވަމުން ކަމަށާއި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުޔ 2021 ޑިސެމްބަރު 19 ގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ 18 މަސް ތެރޭގައި އަރަބިއްޔާގެ އައު އިމާާރާތް އަޅުއްވައި ދެއްވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ދިހަ މަސް ވޭތުވެ ދިޔައިރު ބިންގާވެސް އެޅިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ސެމިސްޓާ ފެށުނީއްސުރެ (2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު) ދިވެހި ސަރުކާރުން ބެލެނިވެރިންނަށް ޔަގީންކަން ދިނީ ކްލާސްރޫމްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެތަނުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ކިޔަވައިދެމުންދާ ތަނުގައި ހުރި ވިސާ އޮފީސްތައް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އާ ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށްވެސް އެކަން ވެފައެއް ނެތެވެ.

މި ވިސާ އޮފީސްތައް އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުވުމަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަންތަނުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެ މީހުންގެ ޒިންމާ އަދާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވެސް އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުންގެ ނަމުގައި ޖަރުމަނުވިލާތާއި، ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ސަރުކާރުގެ ކިބައިން މިހާރުން މިހާރަށް އިމާރާތް ހުސްކޮށްދެއްވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މިދިޔަ ޓާރމު ފެށުނު އިރު އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ވަގުތީ އިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ފަހު، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ނަގާފައި ހުރި ބައެއް ތަންތަން، ދެތިން ހަފްތާ ތެރޭގައި ހުސް ކުރުމަށް ފަހު ދަރިވަރުންގެ ކްލާސްރޫމް ހަމަކުރުމަށް ހަވާލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ވައުދު ވެފައެވެ.

އަރަބިއްޔާ ސުކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ހުރި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ހާއްސަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއް މިއަދު 16:00 ގައި ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button