ޚަބަރުސިޔާސީ

އަލަމްގީރަށް ލުއި އަދަބެއް ދިނުމުން ފާހިޝް އަމަލު ހިންގާ މީހުނާމެދު އޮތް ގޮތް ސާފުވެއްޖެ: ޑރ.ޖަމީލް

ލިވާތު ކުރި މައްސަލައިގައި ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ އަލަމްގީރަށް ލުއި އަދަބެއް ދިނުމުން ފާހިޝް އަމަލު ހިންގާ މީހުނާމެދު އޮތް ގޮތް ސާފުވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ.ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އެތަކެއް ބަޔަކާއިއެކު ލިވާތުގެ ފާހިޝް އަމަލު ހިންގި އަލަމްގީރް އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 7 މަހާއި 6 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރުމުންނެވެ.

ޑރ.ޖަމީލް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ  އެއީ އެއްވެސް ގާނޫނަށް އަމަލު ނުކޮށް، މަދުވެގެން 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނަން އޮތް ކުށެއްކަމަށާއި، އެހެންނަމަ ވެސް އެކަމުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ ކަމަކަށް ކަމެއް ކޮށްލީ ކަމަށެވެ.

އަމިއްލަ އިއުތިރާފް އޮތުމުން އަލަމްގީރަށް ލުއި އަދަބެއް ދިނުމާ ގުޅިގެން ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސަރުކާރަށް އަދި ޖުޑިޝަރީގެ ވެރިންނަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button