ޚަބަރުސިޔާސީ

ތަންފީޒު ނުވާނަމަ ޤާނޫނެއް ޤަވާއިދެއް ހަދާނެ ކަމެއްނެތް: ޟަމީރު

ތަންފީޒު ނުވާނަމަ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނެއް ޤަވާއިދެއް ހަދާނެ ކަމެއްނެތް ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރު އަޙުމަދުޟަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޟަމީރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްސަދު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންވީ އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ ޑައިވާޝަންގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށްއެނިޒާމް ފައްކާކުރުން ކަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ކުށާއި، ކުށުގެ ނުރައްކަލުން ކުޑަކުދިން ދުރުކުރުވާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް އެކުގައި ގިމަ މސައްކަތްތަކެއްހަލުވިކޮށް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޓްވިޓާގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވުމާއި އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އިމްރާނަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ.

އިމްރާންގެ ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ޟަމީރު ވިދާޅުވީ ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނަމަ ޤާނޫނެއް ޤަވާއިދެއް ހަދާނެ ކަމެއްނެތްކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނުތަކާއިޤަވާއިދުތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ މައްޗަށް އިނގިލި ދިމާކޮށް ޒިންމާ ނަގާނެ ފަރާތްތައް އޮޅޭގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޟަމީރު ވިދާޅުވީ މި ޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހައްދުފަހަނައަޅާ ދަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް ނެތިގެން ނޫންކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button