ޚަބަރުސިޔާސީ

އިމްރާން އަކީ ސިޔާސީ ހަށިވިއްކާ މީހެއްގޮތުގައި ޢަލީ ރަމީޒް ސިފަކުރައްވައިފި

މިސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިޚް އިމްރާނަކީ ސިޔާސީ ހަށި ވިއްކާ މީހެއްގޮތުގައި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ޗީފް މާކެޓިންގް އޮފިސަރ ޢަލީ ރަމީޒް ސިފަކުރައްވައިފިއެވެ.

ޢަލީ ރަމީޒް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެއްވުންތަކަށްގޮސް ރައްޔިތުން ލައްވާ ގޯސް ހަދުވާފައި މައިދާނުން ފިލައިގެން ދާކަމަށް ވިދާޅުވެ އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ބައެއް ލީޑަރުން އެއްވުންތަކަށް ގޮސް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ރައްޔިތުން ލައްވާ ގޯސް ހެއްދެވުމަށް ފަހު މައިދާނުން ފިލައިގެންދާ ކަމަށާއި، ކުށްވެރިވެ އަދަބު ލިބެނީ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި ލީޑަރުން ތިބެނީ ފިލާ ކަމަށާއި ކޮންމެ ފިކުރަކަށް ނިސްބަތްވިޔަސް އެއްވެސް ރައްޔިތަކު މިގޮތަށް ވިޔަ ނުދެއްވުމަށް އިމްރާން ގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމަށް ރައްދު ދެއްވާ ގިނަބަޔަކު ބުނަމުންދަނީ އިމްރާންގެ ޓްވީޓްގައި އެ ވިދާޅުވީ އިމްރާން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މޭޑޭ ގައި ކަންކުރެއްވި ގޮތްކަމަށެވެ. ނޫސްވެރިޔާ އަޒާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިކަމަށް ޢިޝާރާތްކުރައްވާ ވިދާޅުވީ މޭޑޭގައި ބުހުތާނު ދޮގު ހަދާ ރައްޔިތުން ޖަޒުބާތުގައި ޖެއްސުމަށްފަހު އިމްރާން އާއި ކުރީގެ ވަޒީރު ޢަލީ ވަހީދު އާ ދެ ބޭފުޅުން ގެ އެއްގެ ސިޓިންގްރޫމް އެއްގެ ސޯފާ ދަށަށްވަދެ ތިބީ ފިއްލަވާ ކަމަށެވެ.

އަޒާންގެ ޓްވީޓަށް ޢިޝާރާތްކުރައްވާ ޢަލީ ރަމީޒް ވިދާޅުވީ މޭޑޭގެ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކައިރީ އިމްރާން މަޣްރިބް ނަމާދަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިންނަވަނީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެންމެން އެ ސަރަޙައްދަށް ދިޔުމަށް އަންގަވާ އެއްވެސް މީހަކު ފަހަތަށް ނުޖެހެން އިރުޝާދު ދެއްވާ މިއަދު ގެ އަށް ވަންނާނީ ވެރިކަން ވައްޓާލާފައި ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު ގޮސް އޮންނެވީ ފިލާ ކަމަށެވެ. އެއާއިއެކު އޭނާގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ”ޕޮލިޓިކަލް ޕްރޮސްޓިޓިއުޓް“ ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކުރައްވާ އިމްރާން އަކީ ސިޔާސީ ހަށި ވިއްކާ މީހެއްގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

One Comment

  1. ލަވަކިޔާ އަލީ މެން ދެއަތައް އެނބުރޭ ބުރުމާމެންނަކައް އިމްރާން އެކޭ އެއްފަދައިން އަނގައެއް ނުހުޅުވޭނެ.. މިއުޒިކް ކުޅެ ލަވަކިޔާ އަލީމެން، އިމްރާންމެން، އިޔާޒުމެން، ޒައިދުމެން މިއީ ހައްތަހާވެސް ސިޔާސީ މީހުން.. މި ބައިގަނޑަކީ ދީނީ މީހުންނެއް ނޫން.. މި ބައިގަނޑު ޓުވީޓް އެއް ކޮއްދެނީ ވަކި އަގަކައް.. ޑިމާންޑު ބޮޑުކުރަން ބޮޑާ ހާކާލާއިރައް އަގު އަރާ ދެގުނައައްވެސް..،، ރައްޔިތުންނައް އިނގޭ ތިޔައިގެތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކީ އެއްވެސް އިޙްލާސްތެރިކަމެއްނެތް ވިޔަފާރި އުސޫލުން މަސަތްކަތް ކުރާ ގްރޫޕެއްކަން…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button