ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑު ވިއްކާލި މައްސަލައިގައި އިދިކޮޅުން ރައީސް ނަޝީދުއާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މަސްކަނޑު ވިއްކާލި މައްސަލައިގައި އިދިކޮޅުން ރައީސް ނަޝީދުއާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މިއަދު ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި އިދިކޮޅުންވަނީ ޗާގޮސް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސް ނަޝީދުއާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުވަނީ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް އޮންނަ ޗާގޮސްއާއި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ އިންވަކިކުރުމުގައި ފުށުއަރާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިއިރު، އެ ފުށުއަރާ ބައި ހަމައަށް ބައިކުރަން ވާނެކަމަށާއި، އެކަމަށް މޮރިޝަސްއިން އެއްބަސްނުވާހާ ހިނަދަކު ސަރުކާރުން ދޫދީގެން ނުވާނެކަމަށް ރައީސް ނަޝިދު ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އެމަނިކުފާނުވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button