ޚަބަރު

ހިންދޫން އަޅުކަން ކުރާ ބުދުތައް ރަށްރަށަށް ލެއްގުން އާންމު ވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ހިންދޫން އަޅުކަންކުރާ ޒާތުގެ ބުދެއް ށ.ފޭދޫ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގައިފިއެވެ.

މި ބުދަކީ އިންޑިއާގެ ހިންދޫއިން އަޅުކަން ކުރަން ގެންގުޅޭޒާތު ބުދެކެވެ. މި ބުދުގެ މޫނުމަތި ހީވަނީ އެތެއް ހެންނެވެ. އަދި އަތާފަޔާ ވަރަށް ގިނައެވެ.

މި ދުވަސް ވަރަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް އެކި ވައްތަރުގެ ބުދު ލައްގަމުންދާ ދުވަސް ވަރެކެވެ. އަދި ހާއްސަގޮތެއް ގައި އުތުރުގެ އެކި ސަަރަހައްދަށް ލައްގާލެއް ގިނައެވެ.

އެގޮތުން މި މަހު ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ބުދެއް ލައްގި އިރު މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު އިހަވަންދޫއަށް ވެސް ވަނީ ބަރަހަނާ ފިރިހެނެއް ރަމްޒުވާގޮތަށް އޮތް ބުދެއް ލައްގާފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހއ. ފިއްލަދޫ، ހދ. ކުރުނބީ އަދި ހދ. ވައިކަރަދޫއަށް ވެސް ބުދު ލައްގާފައި ވެއެެވެ.

މިފަހުން އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ބިލެތްދޫގައި ބުދުކޯލި ހިފައިގެން ހިނގި މައްސަލާގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުވެސް ކުރިއެވެ.

6 Comments

  1. Thee hama gasthugaa hama Indiaa in genesgen migaumah ethere kuraa echchihi dhen migaumugaa mi ulhey Indiaa ah alhuvethi vefa thibi meehun Indiaa ah ihuthiraam kurumuge gothun thi najis thah fenvaruvaa theolavaa geygeah vadhdheema e othee jazeeraa vefa.

  2. މިދުވަސް ވަރަކީ ހިންދޫއިން ގަންޕަތިއަށް އަޅުކަން ކުރަން ޚާއްސަކުރާ ދުވަސްވަރެއް ސެޕްޓެމްބަރފެށޭ ހިސާބުގަ. އެކަން ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުން ނިންމާފަ ހުރިހާ ބައިވަރު ގަނޑު ގެންގޮސް މޫދަށް އަޅަނީ ގާތްގަޑަކަށް ކޮންމެ އާއިލާއަކުންވެސް އެއްޗެއް
    މޫދަށްލާ އެކިމީހުން އެކި ސައިޒްގެ އެއްޗެހި
    އޭގެ ބައެއް އެއްޗެހި މިރާއްޖެއަށްވެސް ލައްގަނީ ކަމަށްވާނީ ފެނުނީމަ އަވަހަށް ހަލާކު ކޮށްލީމަ އަންދާލީމަ ނިމުނީ ލަކުޑި އެއްޗެތި އޮޔާ އަންނަނީ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button