ޚަބަރު

ނަޝީދާއި އީވާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ސޮއި ހަމަކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ އާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ސޮއި ހަމަކޮށްފިއެވެ.

މިކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕުންނެވެ. ރައީސް ނަސީދަކީ އެމްޑީޕީގެ ރައިސްއެވެ.

މިވަރަށް އެމްޑީޕީގެ އެތެރެ ރޫޅިގެން މިދިޔައީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ޒިނޭގެ އިލްޒާމް ރައީސް ނަޝީދު އަޅުއްވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ސޯލިހުއަށް ތާއީދު ކުރާ މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކެވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ރައީސް ނަޝީދުގެ ކިބައިގައި މިހާރު ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު އަންހެނަކާއިއެކު ޒިނޭ ކުރާ 4 ގަނޑު ފޮޓޯ ހުރި ކަމަށް ބުނާ ފޯނު އޮތީ ނަޝީދުގެ އަތްޕުޅުގައެވެ. އެކަމަކު ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ދަރިކަލުންނާއި އެކު އިންނަވަނިކޮށް އެފޯނު ވަނީ މީހަކު ޖަހައިގަނެގެން ގޮސްފައެވެ.

4 Comments

  1. ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ތިޔަމީހުން ދަސްވެއްޖެ މިހާތަނަށް ދަށްކާފަހުރި ތިކަހަލަ ހުރިހާވާހަކަ ތަކެއް ދިޔައީ ސައިބޯނި ބޮތްކަށް ވެގެން

  2. Kon iraku thiya bunaa sharute huree vakaru gey sore kee e goiy anekkaa riyaasath ga indhe ves membarun ge vaa haka aga baanaa hama eh lamaye hunna mee he noon akaley ge veema gaanoon eh ves gavaidhe ves nu higaa jehifa oiy nohoru paaa ne nu

  3. ފޯނު ޖަހައިގަނެގެނެއް ނޫޅުއްވާ އެއްވެސް ރަސްމީ ޗެނަލް އަކުން.. ސެކިއުރިޓީ އޭރު ކޮބައިތޯ؟ ސީސީ ނެތް ރެސްޓޯރެންޓަކަ،ް ނަޝީދު ވެދެވަޑައިގަންނާނެތޯ؟ ބޯގޯސް ވާހަކަ ނުދައްކާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button