ޚަބަރު

މުޑުދާރު އަމަލު ހިންގާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ފަސްނުޖެހޭނެ: އިމްރާން

މުޑުދާރު އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ އެމްޑީ އަލަމްގީރާ އެކީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުން ފެށުމާ އެކު އެބޭފުޅާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ސަރުކާރާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސްފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ނަޝީދުވެސް ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޮގެ ދިފާއުގައި ޓުވީޓް ކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ކޮއްކޮ ހައްޔަރު ކުރީ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ހައްދުފަހަނަ އެޅި މީހުން ރުއްސުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

އިމްރާން ވިދާޅުވީ ޖިނާއި އަދުލު ހިންގުމަކީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންގެ އަތްމަތީ އޮތް ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެންމެން މާތްރަސްކަލާނގެއަށް ބިރުވެތިވެ، ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައެވެ.

އިމްރާންގެ މި ޓުވީޓަށްވެސް ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިއުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

3 Comments

  1. ކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް ފަހަތަށް ޖެހުނު. ގޮތްހުސްވުމުން އެހެންގޮތެއް ނެތިގެން ހައްޔަރުކުރީ. އަދި ހައްޔަރުކުރީ ވެސް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން އެހެން ދިމާލަކަށް ފޮނުވާލައިގެން. ހައްޔަރުކުރި ފުލުހުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ކޯޓުން އަމަލުކުރި ގޮތުން ވެސް އެގޮތަށް ބުރާވާން ބާރުލިބޭ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button