ޚަބަރުސިޔާސީ

ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ރޯދަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކުން އިތުރު ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމައިފި

ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ރޯދަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކުން އިތުރު ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ސްޓެލްކޯއިން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ފަހުމީ ”އެކްސް“ ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވަޢުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ނިމިދިޔަ ރޯދަމަހު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓަށް ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް އެކުންފުނިން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ފޮނުވާފައިވާ ބިލްތައް، އެ ބަދަލާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވާނެ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

”ސަރުކާރުގެ އޯގާތެރި ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ކޮށްދެވެންހުރި ހުރިހާކަމެއް ކޮށްދިނުންމަތީ ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން.“ ފަހުމީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރޯދަމަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވިއިރު، ދެން އަންނަ ބިލުވެސް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމުގައި ފަހުމީ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިދިޔަ ރޯދަމަހުގެ ޔުޓިލިޓީ ބިލްތަކުން ޖުމްލަ 45 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ދީފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކުރި ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި މަހު ގޭބިސީތަކަށް ލިބުނު ކަރަންޓް ބިލު 3 ގުނަ ވެފައިވާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އާންމުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button