ޚަބަރު

ރަސޫލާގެ ދިފާއުގައޭ ކިޔައިގެން މިގައުމުގައި އެއްވެސް އެއްވުމެއް ނުބޭއްވޭނެ: ފުލުހުން

ކިރިތި ރަސޫލް (ސ.އ.ވ) ގެ ދިފާއުގައި މިގައުމުގައި އެއްވެސް އެއްވުމެއް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 16:00 ގައި ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްކަތްކުރި ސައިކަލުބުރު ފުލުހުން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ. އަދި އެސަރަހައްދު ވަނީ އެއްކޮށް ބެރިކޭޑުޖަހާ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ފުލުހުން ވަނީ ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ) ގެ ދިފާއުގައި މިގައުމުގައި އެއްވެސް އެއްވުމެއް ނުބޭއްވޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ޒުވާނުންނާ ވަރަށް ހުތުރު ބަހުން މުހާތަބު ކޮށްފައެވެ. އަދި ފުލުހުން ކަން ކުރާނީ ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަމަށާއި، އެއް ކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން މައުލޫމާތުދިނެވެ.

މި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ވަނީ އެސަރަހައްދަށް އެއްވި ބައެއް ޒުވާނުން ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހައްޔަރުކުރި ޒުވާނުންގެ އަދަދެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

10 Comments

  1. India aa eh fen varuga dho emeehun nuru hey kame nukure vey ne . dhen banaa ne thoche bangi ves govan vaa nee loudspeaker bey nun nu ko shey
    Yaa Allaah mi gaumuge veri kamugai thi bi meehu nah hidhaayath dhevvai islaam dhee nah lobi kuraa vayaku kamu gai lavvaan dheve aameen

  2. މިހާރު ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ހަޑި ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަދައްކާ މީހުން. އަދި އިސްލާމުންނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން. ސީޕީ އަކީ ކަނޑައެޅިގެން މރތ**. ދެން އޭނާގެ ދަށުގަ ތިބޭނީ.…؟؟؟

  3. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި އެނޫންވެސް ބާރެއް ލިބޭނެ ކަހަލަ ހުރިހައި ތަނަކަށް ލާދީނީ މީހުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެއޮތީ ނިންމާލާފައި. ދެން އެއްތަނަކުންވެސް ތިނޫން އަޑެއް އިވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރުމެއްނެތް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް މިދުވަސް ބަދަލުވެދާނެ.

  4. Whoever hates nathanyahu yet loves mordi is a hypocrite. Whoever works with them is working against islam even no matter what name they are working in in the end they are the enemies of islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button