ޚަބަރުސިޔާސީ

އަނެއްކާވެސް އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން އައު ތާރީހެއް!

އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އިއުލާން ކުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތާ ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ އައު ސިޔާސަތު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10 ޖަހާއިރު އިއުލާނުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިކަން އިއުލާން ކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގައެވެ. އެއަށްފަހު މިއަދުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ނެޓުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އިއުލާން ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސިއެވެ. އެކަމަކު މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ ކުރިން ވަކި ތާރީހެއް ކަނޑަނާޅާ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ޓުވީޓު ކުރައްވައި ތާރީހު އިއުލާން ކުރެއްވީއެވެ.

ނެޓު ހެޔޮ ކުުރުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމަޔަށް އެ ވައުދު ނުފުއްދި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ރައީސް ސޯލިހަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ. އަދި ކުރީގެ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހު މަގާމުން ވަކި  ކުރީވެސް އެކަން ނުވެ އޮތުމުން ކަމަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މަލީހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއަދުވެސް 10 ޖަހާ ބޮޑުވެއްޖެ ކަމަށާއި، ހެޔޮކުރަން ބުނި އަގު އިއުލާން ނުކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުގެ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރ އައިމިނަތު ޝައުނާއަށް މިހާރު ދިމާވަމުން ދަނީ އޭނާއަށް ދިމާވި ހާލަތު ކަމަށެވެ. އެ ހާލަތަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުމުން ވެސް ރައީސް ސޯލިހަށް އެކަން ކުރައްވަން ކެރިވަޑައިނުގެންނެވުމާއި ފަސްޖެހިވަޑައިގަތުން ކަން މަލީހު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެޓުގެ އަގަށް ބަދަލު އަންނަ ކަން ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރުމާގުޅިގެން އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިހާރު ތިބީ އެކަމުގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button