ޚަބަރު

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މޭޔަރ މުޢިއްޒު މުހިންމު ބަދަލެއް ގެންނަވައިފި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހެދުމަށާއި، އިދާރީ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް ލެވެލްގައި މުހިންމު ނިންމުތައް ނިންމާގޮތަށް އިދާރީ ހިންގުމަށް މުހިންމު ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި މި ބަދަލު ގެނައުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ 107 ވަނަ ރަސްމީ އާއްމު ޖަލްސާގައެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި، އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ އެކި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނަގަންޖެހޭ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނާއި، ކޮންސަލްޓަންޓުން ނެގުމުގެ ކުރިން އެފަދަ މުވައްޒަފުން އެފަހަރެއްގައި ނަގަންބޭނުންވާ ސަބަބާއި، އަދަދު އަދި އެ މުވައްޒަފުން ނެގޭ ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމެންޓް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި،އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ އެކި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނަގަންޖެހޭ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނާއި، ކޮންސަލްޓަންޓުން ނެގުމުގެ ކުރިން އެފަދަ މުވައްޒަފުން އެފަހަރެއްގައި ނަގަންބޭނުންވާ ސަބަބާއި، އަދަދު އަދި އެ މުވައްޒަފުން ނެގޭ ސެކްޝަން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމެންޓް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އާއްމު ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރަންވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން“ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މޭޔަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޢަމަލުކުރަމުންދަނީ މި އުސޫލުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޔުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް އޮފިސަރުން ނެގުމުގައިވެސް އެފަދައިން ޢަމަލުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން ސުޕަވައިޒަރުން އިތުރު ކޮށްފައިވަނީވެސް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްގެން ކަން މޭޔަރ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މިއީ މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް. މީގެކުރިން ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަނަށް މުވައްޒަފުން ނެގީވެސް ކައުންސިލް ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ފާސްވެގެން އަދި ކޮމިޔުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް އޮފިސަރުން ނެގުމުގައިވެސް އެފަދައިން ޢަމަލުކުރެވިފައިވޭ“ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އުސޫލުން މުވައްޒަފުން ނެގުން ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ( އެލްޖީއޭ) އިންވެސް މިގޮތަށް މމި ފުރުޞަތު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފައިވާކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ އަބަދުވެސް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު ކަމަށްވީނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ނިންމުމެއް މިކަމުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޕޮލިސީއެއް ނެތުމާއިއެކު އިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޢަމަލުކުރުން ރަސްމީ ކުރުމަށްޓަކާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށް އެއީ ކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައެވެ.

މި އުޞޫލު މި އޮތްގޮތަށް ފާސްވެގެން ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ކޮންޓްރެކްޓް ނުވަތަ ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ވަޒީފާއަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި މިއީ މިހާރުވެސް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލު ނަމަވެސް މި އުސޫލް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށް ސިޔާސަތެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިޔުމަކީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެޅިގެންދާ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ވެގެންދާނެއެވެ.

އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި މޭޔަރ ވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާތައް ދާއިމީ ކުރުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާކަންވެސް ހާމަ ކޮށްދެއްވާފައެވެ.މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި އޮނިގަނޑަށް ގެނެވޭ އެކި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނަގަންޖެހޭ ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންނާއި، ކޮންސަލްޓަންޓުން ނެގުމުގެ ކުރިން އެ ފަދަ މުވައްޒަފުން ނަގަން ބޭނުންވާ ސަބަބާއި، އަދަދު އަދި ނެގޭ ސެކްޝަން ކަނޑަ އެޅުމަށްޓަކާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އަކަށް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުމަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މޭޔަރ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 14 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button