ޚަބަރު

މާލޭގެ ތަނަވަސް އެޕާޓްމެންޓެއްގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ!

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެލްޖީބީޓީ ޕްރައިޑް ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ ތަނަވަސް އެޕާޓްމެންޓެއްގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ޓެލެގްރާމް ގުރޫޕަކުން ވަނީ ޖޫން މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ތަނަވަސް އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ގޭ އޯޖީއެއް ނުވަތަ ލިވާތު ޕާޓީއެއް އިންތިޒާމުކޮށްފަ އެވެ.

ޓެލެގްރާމް ގުރޫޕްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް 50 މީހުނަށް ޖާގަ ދީފައިވެއެވެ. އެ ތަނަކީ ވިސްނުންތެރި އަދި ބޮޑު އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ފާއިތުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް، ޑިމާންޑް ހީވެސް ނުކުރާ ވަރަށް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޒަވޭޝަން ޕޭމަންޓް ރިކުއަމަންޓެއް ހިމެނުމަށް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ވަނީ ފަތިހު 4:30 ގައި ޕޯސްޓް އަޕްޑޭޓްކޮށްފައެވެ. މި ޕާޓީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 13:51 ގައި، އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ބުނީ، 52 ފަރާތަކުން 1000 ރުފިޔާގެ މަގުން ބުކިން ފީ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ އިބްތިދާއީ ކެޕޭސިޓީ ފަހަނައަޅައި ގޮސް، އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް އޯޖީ ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން މީސް މީޑިއާގައި އާންމުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މިފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ މެދުގައި މިފަދަ ގުރޫޕުތައް ހަދައި، އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ދައުވަތާއި، ޕާޓީ ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖުތައް ދަނީ ހުށަހަޅަމުންދެއެވެ. އަދި އެފަދަ ގްރޫޕުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދާދިފަހުންވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮރިޔާން ކާޑުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން އައި ފަހުން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުނާއި، ޖިންސު ބަދަލުކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންގެ އަޑު މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ގަދަވެ، އެއީ އެމީހުންގެ ހައްގެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަނީ ވަކާލާތު ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތައް ހޯދައި ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button