ޚަބަރުސިޔާސީ

ފުއްގިރި ދައުވާ: އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގެ ނިންމުންތައް ސުޕްރީމްކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އާދީއްތަ ދުވަހު

ރ.ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގެ ނިންމުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:45 އަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ.

އެއީ އެ މައްސަލަ ސާބިތު ކުރަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެ މައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޒިޔާތު ހިމެނޭހެން ދައުލަތުގެ ގިނަ ޝަފަހީ ހެކިތަކެއް ބަލައި ނުގަތުމަށެވެ. މީގެ އިތުތުން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު ބަޔާންތަކާއި ލޮގްތަކެއް ހޯދަންވެސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ހައިކޯޓުން ވަނީ މައްސަލާގައި ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމި ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު25 ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުނާފް ކުރީއެވެ.
ފުއްގިރީގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އިތުރުން ދައުވާކޮށްފައި ވަނީ މއ. ކުރިކީލަހިޔާ އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާއާއި، ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިން ކުންފުންޏާއި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނީގެ މައްޗަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button