ޚަބަރުސިޔާސީ

ރޮޒެއިނާވެސް ފާޑުވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ޕާޓީއަށާއި ރައީސް ޔާމީނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވުމަށް ކާނިވަލުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ތަގުރީރު ކުރައްވާފައެވެ.

އެކަމަނާދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ)ގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަމަނާގެ ކުރީގެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ފަސޭހައިން އަދި ނުސީދާގޮތެއްގައި ރައްޔިތުން ހަނދާން ނައްތާލަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވީ ހައިރާކީގެ އެންމެ މަތީ ބޭފުޅަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަލަށް ލާ މީހަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެ ތިބި މީހުންނާ މުހާތަބު ކުރައްވަމުން ލިޔުއްވާފައިވާ ކަރުދާހަކުން އެކަމަނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ވެސް ކިޔުއްވިއެވެ.

އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އާއި ޖަލަށްލާފައިވާ ރިޔާސީ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވުމެވެ. ރޮޒައިނާ އާދަމް ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖަލުގައި ހުންނެވުމުން ޕީޕީއެމްގެ އާންމު މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

ރޮޒައިނާ އާދަމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތައް، ހާއްސަކޮށް ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް، އެމްޑީޕީ އިސްވެ ހުންނަވާ މި ސަރުކާރަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް އަންހެނުން އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުވެރިކުރުވި ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ.

ރޮޒައިނާ އާދަމްދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މިކްސް ރިއެކްޝަންތަކެއް ދީފައެވެ. ބައެއް މީހުން އެކަމަނާގެ ޚިޔާލަށް ތާއީދުކޮށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް އެކަމަނާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކަށް ތައުރީފު ކުރެއްވިއިރު، އަނެއް ބަޔަކު ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ތާރީޚުގެ ސަބަބުން އެކަމަނާ އަށް ނަފުރަތު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

ރޮޒައިނާ އާދަމްދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވުމާއި މި ސަރުކާރުގެ ކާމިޔާބީތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަނާގެ ކުރީގެ ސިޔާސީ ގުޅުމާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ފާޑުކިޔުމަކީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެއީ މުޑުދާރު ކަމެކެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button