ޚަބަރުސިޔާސީ

ޑްރަގް ޑީލް ކުރުމުގައި ބައެއް އެމްޕީން އާއި ސިޔާސީ ބައެއް މީހުން އުޅޭކަން އެންމެންނަށް އިނގޭ: އާދަމް ޝަރީފް

ޑްރަގް ޑީލް ކުރުމުގައި ބައެއް އެމްޕީން އާއި ސިޔާސީ ބައެއް މީހުން އުޅޭކަން އެންމެންނަށް އިނގޭކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑްރަގް ގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބޭނީ ސިޔާސީ މީހުންނާއި ވެރިން އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު މައްސަކަތް ކޮށްގެންކަމަށެވެ. އަދި ޑްރަގް ޑީލް ކުރުމުގައި ބައެއް އެމްޕީން އާއި ސިޔާސީ ބައެއް މީހުން އުޅޭކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް މިހެން ޓްވީޓް ކުރައްވާފައިވަނީ ”ދައުރު“ ނޫހުން ޖަހާފައިވާ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ އާ ސީއީއޯ އިމާދު ސޯލިހް، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އެ މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑެއްނެތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ހަބަރާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ.

އިމާދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ”ދައުރު“ ނޫހަށް ދެއްވާފައިވާ ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި، ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ގެ ޓްވީޓްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެފަދަ ސިޔާސީ މީހުންނަށް ވޯޓު ނުދިނުމަށާއި، ”ކޮމްޕްރޮމައިޒް“ ނުވާނެ މީހާކު ހޮވުމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button