ޚަބަރު

މުޖުތަބާ ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މުޖުތަބާ ނިޔާވީ، އޭނާގެ އުފަން ރަށް ގއ. ދެއްވަދޫގައި ޗުއްޓީއެއްގައި ހުންނަވަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ބަނޑުގައި ރިއްސާ، ޙާލު ދެރަވުމާގުޅިގެން ގދ. ތިނަދޫ ޑރ. ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު، އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެގެނެސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނެވެ.

މުޖުތަބާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 2008 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ފާއިތުވި 14 އަހަރު ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރެއްވުމުގައި ވަރަށް އިސް ދައުރެއް މުޖުތަބާ ވަނީ އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޖުތަބާ މީގެ ކުރިން ވަނީ ޓެންޑާ ބޯޑުގެ އިސްވެރިޔާގެ ގޮތުގައިވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.

މުޖުތަބާއަކީ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަން، އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ޑިރެކްޓަރެއްވެސްމެއެވެ. މުޖުތަބާ ވަނީ އެކައުންޓިންގެ ދާއިރާ އިން މެލޭޝިއާގެ މަލްޓިމީޑިއާ ޔުނިވަސިޓީން ޑިގްރީ ޙާޞިލުކުރައްވާފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button