ޚަބަރުސިޔާސީ

މިސަރުކާރުގެ ފަސްބައި ސާފުވާނެ، ކޮރަޕްޝަން ސާބިތުވާ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު ފަސްނުޖެހި އަޅާނަން: ރައީސް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button