ޚަބަރުސިޔާސީ

ރައީސް މުއިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކާމިޔާބު މަޝްވަރާތަކެެއް ކުރައްވައިފި

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button