ޚަބަރު

ޕާސްޕޯޓު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކެނޑިއްޖެ

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ޕާސްޕޯޓު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކެނޑިފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ޕާސްޕޯޓު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ޙައްލުވިހާ އަވަހަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުން އަލުން ފެށިގެންދާނެކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މި ދުވަސްވަރު ދުވާލަކު އެވްރެޖުކޮށް 300 ޕާސްޕޯޓު ހަދަން ހުށަހަޅާއިރު 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރާކަމަށެވެ. ޕާސްޕޯޓް ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައި މިވަނީ ޕާސްޕޯޓު ހަދަން ހުށަހަޅާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button