ޚަބަރު

މާފުށީ ޖަލުގެ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޔުނިޓުގެ ލާއިންސާނީ ހާލަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ގައިދީން ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލު ކުރަނީ

މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީން ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލުތައް ކުރަމުން އަންނައިރު، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޔުނިޓުގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި މުޒާހަރާތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ބޭސްފަރުވާގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމާއި އާއިލާއާއެކު ޒިޔާރަތްކުރުން މަނާކުރުމާއި ގޮޅިތަކުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަންކާ ބޭނުންކުރުން ފަދަ ގިނަ ޝަކުވާތަކަކަށެވެ.

ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލަކަށް ފަހު ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން އެކަކު ވަނީ އޭޑީކޭގައި އެޑްމިޓްކޮށްފަ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގައިދީ ފާޚާނާ ބޭނުންކުރަން ބޭނުންނަމަ ކާއިރު ވީޑިއޯ ކުރުމަށް ފުލުހުން އެދުނު އިރު، އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ބޭސްފަރުވާއާއި އާއިލީ ޒިޔާރަތާ މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ އިތުރުން، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޔުނިޓުގައި ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތިބުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ. ސެލްތަކުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަންކާ ބޭނުންކުރުމަކީ ވެސް ޝަކުވާއަކަށް ވާއިރު، ފޭން ވައިބްރޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ނިދަން އުނދަގޫވާ ކަމަށް ކުށްވެރިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ

ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލުތަކާއި ޝަކުވާތައް ހުރި ނަމަވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ގައިދީންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔާންކޮށް އެޗްއާރުސީއެމަށް އެތައް ސިޓީއެއް ފޮނުވި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ މި ޔުނިޓަކީ ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އުފެއްދި ޔުނިޓެކެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެ ޔުނިޓުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާ މެދު ސަރުކާރުން އަމަލުކުރާ ގޮތާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button