ޚަބަރުސިޔާސީ

އެމްޑީޕީގެ ވަޒީރަކު އަގުބޮޑު އެޕާޓްމަންޓެއް ގަނެފި

އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އާއި އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ތާރިގް ހަމީދު ދާދި ފަހުން ވަނީ މއ.އަންޑާޕޫލްވިލާގެ އެޕާޓްމަންޓް 06-01 ގަނެފަ އެވެ.

މި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތް ސިވިލް ކޯޓުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ފައިނަލް ކުރީ 19 ފެބްރުއަރީ 2023 ގަ އެވެ. މި އެޕާޓްމަންޓް ވިއްކާފައިވަނީ 2531978.24 ދިވެހި ރުފިއްޔާއަށް ކަމަށް ރަސްމީ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެ ތަކެތި ގަނެފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ފުލް ޕޭމަންޓް ލިބުމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި މުއާމަލާތުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ މެދުގައި ސުވާލުތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް އުފެދި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ނުވަތަ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

މ. އަންޑަޕޫލް ވިލާއަކީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ރެސިޑެންޝަލް އިމާރާތަކަށް ވާއިރު، މި އިމާރާތުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރަކު އެޕާޓްމަންޓެއް ގަތް މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. މި މުއާމަލާތާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު ޝައުނާ އާއި އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ފަހަކަށްއައިސް ސަރުކާރުގެ ކަންކަމުގައި ދެފުށް ފެންނަ އަދި ޒިންމާދާރުކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުން ވަރަށް ގާތުން ކަންކަން ބަލަމުން ގެންދެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button