ޚަބަރުސިޔާސީ

ކުރީގެ ސިފައިންގެ މީހަކަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފަރަސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

އެ ގަރާރުގައި ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުރެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިވެއްސަކަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފުރައްސާރަ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ މެދުގައި ނުރުހުން އުފެދިފައި މިވަނީ، މިއީ ހަމައެކަނި ޢަބްދުއްސަމަދުގެ އިތުރުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާ މެދު ވެސް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމުގެ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭތީ އެވެ.

ޢަބްދުއްސަމަދު ޤައުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅެކެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ މި ވާހަކަތަކަކީ ގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރުމަށް ހަޔާތް ހޭދަކޮށްފައިވާ މީހަކާ މެދު ދަށު ދަރަޖައިގެ އިހާނެތި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އިޙްތިރާމް ސަރުކާރާއި އާންމުންގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނުކުރާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ އުފެދިފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުގައި ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް މައާފަށް އެދުމަށާއި އެފަދަ މަގާމެއްގައި ހުންނަވައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އެކަމަނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފަ އެވެ. ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް މި ގަރާރަށް ހުށައަޅުއްވާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ވެރިކަމުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އިހުތިރާމްކޮށް އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާ މެދު ހޫނު ބަހުސެއް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button