ޚަބަރުސިޔާސީ

ކޮޕް ސަމިޓުގައި ރައީސް ނަޝީދު ލަންކާ ތަމްސީލު ކުރުމުން މަޖިލިސް ރައީސް ކަމުން ވަކިކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ކޮޕް 27 ސަމިޓުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލަންކާ ތަމްސީލު ކުރުން ގާނޫނުއަސާސީއާއި މެންބަރުންގެ ހުވަޔާ ހިލާފު ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ވަކިކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ގާނޫނީ ވަކީލު އަހްމަދު ޠާލިބް ހުށަހެޅި އެ މައްސަލައިގެ ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ ނަޝީދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސެއްގައި ލަންކާ ތަމްސީލުކުރި އަމަލަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށްވެ ހުރެ، ގާނޫނުއަސާސީގެ 75 ވަނަ މާއްދަގައި ބަޔާންކުރާ މެންބަރުންގެ ވާޖިބުތަކާ ހިލާފު އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގެ އެ މާއްދާގައި ބުނާގޮތުން ނަމަ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާއި ހެވާ ލާބަޔަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެހެން ކަމުން މަޖިލިސް މެންބަރަކަށްވެ ހުރެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު އެކެއްގެ ހަތަރުވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މަގާމާއި ހަވާލުވާއިރު، ގާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުކުރާ ހުވަޔާ ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ހިލާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނުއަސާސީއާއި މެންބަރުކަމުގެ ހުވަޔާ ހިލާފުވީ ދުވަހުން ފެށިގެން ނަޝީދުގެ ކިބައިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ޝަރުތުތައް އުނިވެފައިވާ ކަމަށް ބަލައި ދިނުމަށް އެ މައްސަލާގައި ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތް ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނޫނެވެ.

މި މަހުގެ ހަތަރަކުން ފެށިގެން މިއަދުގެ ނިޔަލަށް މިސްރުގެ ޝާމް-އަލް-ޝާއިހްގައި ގައި އޮތް އދ. ގެ ތިމާވެއްޓާއި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދު އެގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިތުރު ކިޔާލުމަށް
Close
Back to top button