ވިޔަފާރި

ޕިއްޒާ ކިޗަން ރެސްޓޯރެންޓުން މާލެއަށް ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޕިއްޒާ ކިޗަން ރެސްޓޯރެންޓުން މާލެއަށް ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފިއެވެ.

ތަފާތު އެކި ރަހަތަކުގެ ޕިއްޒާ އާއި އެނޫންވެސް މީރު ބުއިންތައް ލިބެން ހުންނަ ޕިއްޒާ ކިޗަން އިން ހުޅުމާލެއާއި މާލެއަށްވެސް ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަަށް އެ ރެސްޓޯރަންޓުން ބުނެފައިވާއިރު، މިއީ ޒުވާނުންނާއި އާއިލާތަކުގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ޕިއްޒާއެއްކަން އެ ރެސްޓޯރަންޓުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. މާލެއަށް ކުރިން ޑެލިވަރީ ކުރިނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއެކު މާލެ ޑެލިވަރީ ކުރުން މެދުކަނޑައިލެވުނެވެ.

ޕިއްޒާ ކިޗަންއިން ޑައިން އިން ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކި ރަހަތަކުގެ މީރު ބުއިންތަށްވެސް ލިބެންހުންނާނެކަން ޕިއްޒާ ކިޗަން އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޕިއްޒާ ކިތަންގެ ޕިއްޒާއަށް އޯޑަރުކުރުމަށް 3356565 ނަންބަރަށް ގުޅައިގެންވެސް މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ފްރީ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 7876565 އަށް ވައިބަރ ކޮށްލައިގެންވެސް އޯޑަރ ކުރެވޭނެއެވެ.

ޕިއްޒާ ކިޗަން ހުންނާނީ ހުޅުމާލޭގެ ހިތިގަސް މަގުގެ 6ވަނަ ގޯޅީގައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button