ޚަބަރު

ޕީޖީގެ ވަކީލުންގެ ޓީމު އެއްކޮށް ވަކިކޮށްފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އަޙްމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން އުފުލި ރިޝްވަތު ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ނިންމެވުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރި  ޕީޖީގެ ވަކީލުންގެ  ޓީމު އެއްކޮށް އެ މައްސަލައިން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ މަހުލޫފްގެ މައްސަލަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އަނބުރާ ގެނައުމަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ޕީޖީ ޙުސައިން ޝަމީމް އެބޭފުޅުންނަށް އެންގުމުން އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ޓީމުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލަތަކުން ޝަމީމް މީގެ ކުރިން އެއްކޮށް ތަނާޒުލްވުމަށް ފަހު އެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ނޭންގޭނެ ކަމަށާއި ބޭނުންވާނަމަ އަމިއްލަފުޅަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފްރޮސިކިއުޓަރުން ޝަމީމްއަށް ދަންނަވާފައިވާނެކަމަށް  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. 

”ޕީޖީ ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅާ އެމަގާމުގައި ހުންނައިރު އުނދަގޫ ބައެއް ކަހަލަ ނިންމުންތައް  ރަނގަޅަކަށްޓަކައި ނިންމަން ޖެހޭނެ. އަދި މަހްލޫފް މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންނަން މަޖުބޫރު. އެކަމުގައި އިތުރު ޗޮއިސްއެއް ނެތް. އެންމެ މަތިން ސީދާ ރައީސްގެ ފަރާތުން  ރިކުއެސްޓު އައީ “ މައުލޫމާތު އާންމުކުރެއްވި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 މަހްލޫފްގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެހެން ޕްރޮސިކިއުޓަރެއް ލައްވާ ސިޓީ ލިޔުމަށް ފަހު ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ވަކީލުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް އިހުތިޖާޖުކުރުމުން ވަކީލުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއައްސަވައި ހައްލުކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ނިންމެވީ އެ ވަކީލުން އެ މައްސަލައިން ވަކިކުރައްވައި އެހެން ވަކީލުންތަކަކާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެއްވުމަށް ކަމުގައިވެސް  މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.
މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ނިންމަވާފައިވަނީ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ހެކި ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަވަން ޕީޖީ ނިންމެވީ މައްސަލަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއްވީ ފަހުންނެވެ. އޭގެ މާ ފަހުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައްވެސް ކޯޓުން ބަލާ ފައިސަލާކޮށްފައިވެއެވެ.
އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނައުމަށް ނިންމުމުން، އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާއީ ދައުވާކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޕްރޮސެކިއުޓަރުންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ވަކީލުން ވެސް ދަނީ ޕީޖީ ޝަމީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button