ޚަބަރު

ތުޅާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ބ.ތުޅާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލައިފައިވާ ކަމުގައި އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ( އާރްޑީސީ ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އާރްޑީސީން ބުނީ އެ މަސައްކަތުގެ 100 އިންސައްތަ މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށެވެ.

ތުޅާދޫ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމަށް އާރްޑީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button