ޚަބަރު

ކަންބޮޑުވުން: 4 ދުވަސް ތެރޭ ތުއްތު 7 މަރު

ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭ ތުއްތު 7 ކުދީންގެ ކުއްލި މަރަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމުގައި މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އެބަދެއެވެ.

ސަރުކާރު އެއްވެސް އިދާރާއެއް، ވުޒާރާއެއް ނުވަތަ ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުން ވެސް ހަގީގަތެއް ނޭނގޭ މި 7 ތުއްތު މަރުގެ ކަންބޮޑުވުން  ފާޅުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.


މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މުއާމަލާއެއް  ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

One Comment

  1. މިކުދިންގެ މައިންބަފައިންގެ ހިތްވަރުގަދަ ކަމާ ލިބެން އޮތް ސުވަރުގެވަނުމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ގެބޮޑުކަމާއެވެ . ދުނިޔެ ވީގޮތުންވިސްނާ ބަޔަކަށް އޮތް ނުތަނަވަސް ކަމާ އެވެ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button