ޚަބަރުސިޔާސީ

ކޮންމެ ރެއެއްގެ 9:30ން ފެށިގެން ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް

މީގެ ކުރީގެ ރަމަޟާން މަސްތަކުގައި އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް މެދު ކަނޑާލާފައި ވީނަމަވެސް މި ރަމަޟާން މަހު އިދިކޮޅުން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާނުލާ ކުރިޔަށް ގެންދަން ޕީ.ޕީ.އެމް/ޕީ.އެން.ސީ އިން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

 

މިގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު ސައިކަލު ބުރު ޖެހުމާއި ތަރާވީހަށް ފަހު ސުލްހަވެރި އިހުތިޖާޖުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button