ޚަބަރު

މާލެ ސަރަހައްދުގެ އާންމުންނަށް މިފަހަރު އީދު ތަހުނިޔާ ފޮނުވީ ސިޓީ ކައުންސިލުން

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް އީދު ތަހުނިޔާގެ މެސެޖު ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޮނުވައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ދިރާގުން ހިލޭ ސާބަހަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އީދު ތަހުނިޔާގެ މެސެޖު ފޮނުވައިދީފައިވާތީ އެ ކުންފުންޏަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އިތުރު ޓުވީޓެއް ކުރައްވައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ
މި އީދަކީ މުޖުތަމައުގައި އޮންނަންޖެހޭ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އަޅާލުމާއި، އެކުވެރިން އާލާކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް އަޒުމް
ކަނޑައަޅާ އީދެއް ކަމުގައި ހަދަން ޖެހޭ ކަމުގައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން އީދު ތަހުނިޔާ ފޮނުވުމުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބައެއް ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ އެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ އިސް ބޭފުޅަކުވެސް ވަނީ އެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އީދު ތަހުނިޔާ ފޮނުވީ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button