ޚަބަރުސިޔާސީ

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި، ގިނަ ޓީޗަރުންނަށް 20،000 ރުފިޔާ!

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެއްވީކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ އިއުލާން ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ޓީޗަރުންގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 20،000 ރުފިޔާ ހަމަޖެހިގެންދާނެކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ސުކޫލު ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި 6815 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ވަކި ވަކި ރޭންކުތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  • ރޭންކު 1- ކުރިން ލިބެމުން ދިޔައީ އެވްރެޖުކޮށް، 10،375ގެ މުސާރައެއް. ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު 12,621 ރުފިޔާ
  • ރޭންކު 2- ކުރިން ލިބެމުން ދިޔައީ އެވްރެޖުކޮށް، 12,398ގެ މުސާރައެއް. ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު 18,658 ރުފިޔާ
  • ރޭންކު 3- ކުރިން ލިބެމުން ދިޔައީ އެވްރެޖުކޮށް، 14,436ގެ މުސާރައެއް. ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު 20،026 ރުފިޔާ

މީގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އަލީ ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި ލީޑިން ޓީޗަރުންނަށް މީގެ ކުރިން ދެމުން އައި 1،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް ވެސް 2000 ރުފިޔާއަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ އެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button