ޚަބަރުސިޔާސީ

ބަޖެޓް ނެތުމުން މިސްކިތްތަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަބާތުރަ ނުފިލުވޭ: މޭޔަރު

އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްޓައި ކުރަން ހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

”ވީނިއުސް“ އަށް ދެއްވި ހާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައި މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ރޯދަމަހުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގެންދަނީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއެކު ކަމަށާއި ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އެކަށިގެންވާ ބެޖެޓެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ ބޭނުންވި ގޮތަށް ނުކުރެވުނުކަމަށެވެ.

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ މިސްކިއްތަކުގެ މަރާމާތަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ގިނައިން އެހީއާދޭކަމަށާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީއާއެކު ވަރަށް ގިނަ މިސްކިތްތަކެއްގައި މިވަގުތުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ރޯދައަށް ފަހު ވެސް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ އެއް އަމާޒު ކަމުގައިވާ ޗާލު މާލޭ ސިޓީގެ ވެސް އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިސްކިތްތަށް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ހަމަޖައްސައިދީފައިވަނީ އެންމެ 1 މިލިއަން ރުފިޔާކަން މޭޔަރު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާލޭގެ 43 މިސްކިތް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްޓަކައި ގާތްގަނޑަކަށް 13 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް މޭޔަރު ވަނީ އަންދާޒާކުރައްވާފައެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button