ޚަބަރު

މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ހިފެހެއްޓުމުން: މޭޔާރ

މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ހިފެހެއްޓުމުން ކަމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މޭޔަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކައުންސިލާ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައި އެމަނިކުފާނު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު  ކުރީގެ ކައުންސިލުން މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި އެމަޝްރޫއަށް ސަރުކާރުން ބްޖެޓް ވެސް ހަމަ ޖައްސައިދީފައި ވާކަމުގައެވެ.

މޭޔަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކައުންސިލާ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައި އެމަނިކުފާނު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު  ކުރީގެ ކައުންސިލުން މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި އެމަޝްރޫއަށް ސަރުކާރުން ބްޖެޓް ވެސް ހަމަ ޖައްސައިދީފައި ވާކަމުގައެވެ.

މޭޔަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ އަމީނީމަގާއި އެހެނިހެން މަގުތަށް ވެސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން ހުއްޓިފައި ކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button