ޚަބަރުސިޔާސީ

ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށްފަހު ކަވާސާ ގިގު މިރޭ ކްލަބްހައުސްގައި ބާއްވަނީ!

“ކިއްލާ ގިގު“ ”ކަވާސާ ގިގު“ ގެ ނަމަށް ރީބްރޭންޑު ކުރުމަށްފަހު ކަވާސާގެ ނުވަ ވަނަ ގިގު ކްލަބްހައުސްގައި މިރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

“ކަވާސާ” އިން އާޓިސްޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެށި ގިގު ނައިޓްގެ ނުވަ ވަނަ ޝޯ އޮންނާނީ މިރޭ 22:30 އިން 00:00 ހަމައަށެވެ.

ކުރީގެ ޝޯތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިރޭގެ ޝޯގައި ވެސް 2 ފަންނާނަކު ބައިވެރިވާނެއެވެ. އެގޮތުން މި ޝޯވ ލައިވްކޮށް ހުށަހަޅައިދޭ ދެ ފަންނާނުންނަކީ ވިން ޝާވިން އާއި ނަޒީހު އެވެ.

“ކަވާސާ”ގެ ކޮންމެ ލައިވް ޝޯވ އަކީ ވެސް ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޝޯތަކެކެވެ. މިރޭގެ ޝޯވް ސްޕޮސންސަރ ކޮށްފައިވަނީ ފިޓްނަސް އާއި ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ސްޕޯޓްސް ޕަވާ އިންނެވެ.

ޝޯވްގެ ލިންކު

އާޓިސްޓުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކިއްލާއިން ކުރި މަސައްކަތް ކަވާސާ އަށް ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު ރީބްރޭންޑު ކުރަން ޖެހުނީ ކީއްވެތޯ ”ބޮންތި“ އިން ސުވާލު ކުުރުމުން ”ކަވާސާ“ އިން ބުނީ ފަންނާނުންގެ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތާއި ޖާގަ އިތުރު ކުރެވެން އޮތީ އެ މަސައްކަތް ފުޅާ ދާއިރާގައި ކުރެވޭނެ މަގެއް ތަނަވަސްކޮށްގެން ކަމުގައެވެ.

”އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިއޮތީ އާޓިސްޓުންގެ މަސައްކަތް 24 ގަޑި އިރު ކުރެވޭ ވަރުގެ ޕްލެޓްފޯމެއް ހޯދާފަ. ކަވާސާގައި އާޓިސްޓުންނަށް ކުރިމަގު އެބައޮތް.“ ކަވާސާއިން ބުންޏެވެ.

“ކަވާސާ”ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ބުނީ، ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ސަފާރީ ބޯޓުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެ ކްލަބުން ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގައި ހުށަހަޅައިދޭ ލައިވް ލޯންޖު ޝޯވް ދެން އޮންނާނީ ކޮންމެ ދެ ހަފްތާއަކުން އެއް ހަފްތާއިން ކަމުގައެވެ.

“ކަވާސާ” ގިގު ނައިޓަކީ ލަވައާއި މިއުޒިކީ ފަންނާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ކްލަބްހައުސްގައި ފެށި މަސައްކަތެކެވެ.

”ކަވާސާ“ގެ ކުޑަދަށުގައި ކުޅޭ ކޮންމެ އާޓިސްޓަކީ ކްލަބްހައުސް އިން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ބައެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މި ލައިވް ޝޯވްތައް އިންތިޒާމްކޮށް މެނޭޖު ކުރުމުގެ މުގުލުގައި ހުންނެވީ ހުނަރުވެރި މިއުޒިޝަން މުހައްމަދު މާޖިދު (މެޒޯ މުހައްމަދު) އެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button