ޚަބަރުސިޔާސީ

ބިލު ބޮޑުވީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމުން: ސްޓެލްކޯ

މިމަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ދެމުންގެންދިޔަ ސަބްސިޑީ ބިލުގައި ހިމަނާފައި ނުވާތީ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފިއެވެ.

އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ ”ވޮއިސް“ އަށް މައުލޫމާތު ދެެއްވަމުން ސްޓެލްކޯގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ހުސެއިން ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ޖޫން މަހަށްވުރެ ޖުލައި މަހުގެ ބިލު ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ.

ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 40% އަދި ފެން ބިލުން 30% ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމެވީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އެކަމަކު އެއީ ޖޫން މަހަށް އެކަންޏެވެ.

”ސަރުކާރުގެ ކެރި ފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރުން އިތުރު އެހީތައް އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދާން.“ ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވިނަމަވެސް ޖޫން މަހުގައި ދިން ލުއިތައް ފިޔަވައި އިތުރު ލުއިތަކެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މާޅެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލަކީ މާލޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ބިލެއްކަމަށެވެ.

”ހާލުގައި އުޅެމުންދާ ރައްޔިތުން އިތުރަށް ހާލުގައި ޖެހޭގޮތް މިވަނީ ވެފައި.“ މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުން އަތުގައި ނެތް ފައިސާއަކުން ކަރަންޓު ބިލް ދައްކަން ޖެހިފައިވާކަން މުއިއްޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މުއިއްޒުގެ މި ޓުވީޓަށް ރައްދު ދެއްވައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ޖެހޭ އުނދަގުލާ، ތަކުލީފަކީ ހައުސިންގެ މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި މުއިއްޒު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ކަން ކުރެއްވި ގޮތުގެ ސަބަބުން ވާގޮތެއް ކަމަށެވެ.

”އެކަން އެގޮތައް ދިމާމިވަނީ މަނިކުފާނު އިން ކެބިނެޓަކުން ދެކޮޅުނުޖެހޭ އިގްތިސާދީ ގިނަ ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމުގެ ސަބަބުން. އިރާދަފުޅުން މާދަމައަކީ މާރަގަޅުދުވަހަކަށް ހަދާނަން.“ އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރު އަލީ އާޒިމްގެ ޓުވީޓުގައި މުއިއްޒު މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ނިންމީ ކޮން ދެކޮޅު ނުޖެހޭ އިގްތިދާސީ ނިންމުމެއް ކަމެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވާތީ އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button