ޚަބަރުސިޔާސީ

ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި އަޑުއުފުލާ އިސްފަރާތްތަކަށް ޢިމްރާންގެ މަލާމާތް

ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބައެއް ގެއްލޭގޮތަށް ނިމިގެންދިއުމުން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ދިފާޢުކުރަމުންދަނިކޮށް ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބުންނާއި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެއްގަލަކަށްއަރާ މިކަމާދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަންފެށުމުން މިސަރުކާރުގެ ހޯމްމިނިސްޓަރު އިމްރާން އެފަރާތްތަކަށް މަލާމާތް ރައްދުކުރައްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިންނަށް ގެއްލުނު ސަރަޙައްދު ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ފެކްޝަން ނޫން ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެ އިމްރާން ވަނީ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދެނީ ޗާގޯސް މައްސަލަ އެންމެ ގަދަޔަށް ދައްކާ މީހަކަށް ކަމަށް އެޕާޓީގެ މެންބަރުން ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމަށް އަމާޒުކުރައްވައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދެނީ ޗާގޯސް މައްސަލަ ހޫނު ކުރުމަށް އެންމެ ގަދަޔަށް ވާހަކަ ދައްކަވާ، އެކަމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މުޒާހަރާކުރާ، ބޭފުޅަކަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް، އެކަމަށް ފައި ނަންގަވާ ބޭފުޅުން ގިނަވާކަން އިމްރާނަށް ފާހަގަވާން ފަށައިފިކަމަށެވެ.

މިއާއެކު އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. އަދި މާޒީގައި އިމްރާން ހެއްދެވި އިތުރުފުޅުތަކާއި ސިޔާސީ މަންފާއަށް ދެއްކެވި ބުރަދަނެއްނެތް ވާހަކަތައް އެކި ފަރާތްތަކުން ހަނދާންކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ތާރީޚުގެ ތެރެއިން އިމްރާން ގެ ޢަމަލުތަކަށް ބަލާއިރު އޭނާ އަކީ ޢިލްމުވެރިއެއްކަން ޤަބޫލްކުރާނެ އެއްވެސް ރައްޔިތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގަ މިހާރަކު ނެތްކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މަރުޙޫމް ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި އެނޫންވެސް ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގުޅުވައިގެން އިމްރާން ކުރިންދެއްކެވި ބައެއް ވާހަކަތައް ހަނދާންކޮށްދެމުންް އެމަރުތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ފަށާނީ ކޮންއިރަކުތޯ ނޫސްވެރިޔާ ޝިފްޒާން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
https://twitter.com/ShifxanAR/status/1654795496337309696?s=20
ޗާގޯސް މައްސަލާގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުން ބައެއް ގެއްލިފައިވާތީ އިދިކޮޅު ޕީޕީީއެމްގެ އިތުރުން އެހެން ޕާޓީ ތަކުންނާއި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންވެސް އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަމުންދަނީ މިޙާލަތަކީ މިސަރުކާރުގެ ވެރިން ޢަޒަލުކުރަންޖެހޭ ވަގުތުކަމަށާއި ދިފާޢީބާރުތަކަށް އެކަންކުރުން މަޖުބޫރުކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Back to top button