ޚަބަރުސިޔާސީ

ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދީފި

ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ރަޝީދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލަށް އެޑްރެސް ކުރައްވައި ރަޝީދު މިއަދު ޕާޓީއަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީގައި ވަނީ ދާދި ފަހުން އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދެވި ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތާއީދު ކުޑަވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ނިންމެވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ރަޝީދުގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީއިން ދޭހަވަނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ތެރޭގައި ބަދަލުވަމުން އަންނަ ސިޔާސީ މަންޒަރެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގައި ދެމިހުރުމަކީ ގައުމަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ދަނގެތީ ދައިރާގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމެވީ ކަމަށް ރަޝީދުގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރަޝީދުގެ އިސްތިއުފާއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީއަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ބޮޑުވެގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.

ރަޝީދު ވަކިވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން އިޖާބަ ދޭނީ ކިހިނެއްތޯ އާއި މި އިސްތިއުފާއާ ގުޅިގެން ސަޕޯޓަރުންގެ އިތުބާރު އަލުން ހޯދޭނެތޯ ބަލަން ޖެހެ އެވެ. އެގޮތުން ދަނގެތީ ދައިރާގެ ލީޑަޝިޕަށް އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅަކު ހޯދުމަކީ އެ ޕާޓީން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިތުރު ކިޔާލުމަށް
Close
Back to top button